Κυριακή, 21 Δεκεμβρίου 2014Το φλουρί του φτωχού


                   
                     
                      Κατανόηση του κειμένου
   1. Πώς νομίζετε ότι ένιωσε ο Παύλος μόλις έκοψαν τη βασιλόπιτα και είδε ότι το φλουρί μοιράστηκαν στα δύο;
   2. Πώς σας φάνηκε η λύση που έδωσε ο πατέρας του Παύλου στο πρόβλημα με τη λίρα; Πώς θα τον χαρακτηρίζατε;
   3. Τι να ένιωσε ο ζητιάνος όταν ο Παύλος τού έδωσε τη μισή λίρα;
  


  Άσκηση για το σπίτι
  Η άσκηση 1α από το "Φλουρί του φτωχού"
Κάλαντα των Φώτων

           


                                     
   Τα  Φώτα είναι μεγάλη ετήσια γιορτή σε ανάμνηση της βάπτισης του Χριστού στον Ιορδάνη ποταμό από τον Άγιο Ιωάννη το Βαπτιστή. Πρόκειται για την τρίτη και τελευταία γιορτή του Δωδεκαημέρου(των εορτών των Χριστουγέννων). Η γιορτή ονομάζεται και Θεοφάνια, όνομα που προκύπτει από τη φανέρωση εκείνη την ημέρα των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδας. H ιστορία της βασιλόπιτας   Κύριο θέμα του κειμένου είναι η λαϊκή παράδοση  στην οποία βασίζεται το έθιμο της βασιλόπιτας.

Τα Χριστούγεννα του υπολογιστή


Επεξεργασία κειμένου 
        
         
   
  1. Τι έκανε την καρδιά του υπολογιστή να ραγίσει;

                        
   2. Με ποιους τρόπους κατάφερε ο Χαραλάμπης να συγκινήσει τον υπολογιστή;
   
   
               

 3. Ο Ντίνος κι ο Χαραλάμπης δεν αντιμετωπίζουν τον υπολογιστή με τον ίδιο τρόπο. Υπάρχει μια διαφορά. Ποια είναι αυτή;

                             


                             Άσκηση για το σπίτι
 Η άσκηση 1γ από τα "Χριστούγεννα του υπολογιστή".Χριστουγεννιάτικη καλημέρα !


Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου 2014

                                Σχεδιάγραμμα μαθήματος


Κάλαντα Χριστουγέννων


                  
                      


  


  Τα κάλαντα είναι εθιμικά τραγούδια τα οποία τραγουδούν 

ομάδες παιδιών ή σπανιότερα ενηλίκων, κυρίως την παραμονή 

των μεγάλων γιορτών του Δωδεκαημέρου(Χριστούγεννα, 

Πρωτοχρονιά, Φώτα).   
Η λέξη κάλαντα προέρχεται από τη λατινική calendae(καλένδες) ονομασία με την οποία οι Ρωμαίοι προσδιόριζαν τις πρώτες 5 ή 7 μέρες κάθε μήνα.
  Γενικά τα κάλαντα στην αρχή αναγγέλουν ή περιγράφουν το γεγονός που γιορτάζει η Εκκλησία. Ακολουθούν ευχές, έπαινοι για το σπίτι   και τους ανθρώπους του σπιτιού. Οι καλαντιστές τελειώνουν συνήθως με στίχους στους οποίους ζητούν φιλοδώρημα.
   Σε κάποιες περιοχές, εκτός από τα συνηθισμένα  φιλοδωρήματα(γλυκά - χρήματα), προσφέρουν στους καλαντιστές και λάδι ή άλλα προϊόντα του σπιτιού ή τους δίνουν ειδικά για το σκοπό αυτό φτιαγμένα ψωμάκια ή κουλούρια.
   


     Οι καλαντιστές συνοδεύουν το τραγούδι τους με τοπικά 

όργανα ή χτυπούν μεταλλικά  τρίγωνα. Συνηθίζεται να κρατούν 

ομοίωμα καραβιού(στα νησιά) ή εκκλησίας.   Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης ~Tα Πτερόεντα δώρα
____________________________

Ξένος τοῦ κόσμου καὶ τῆς σαρκός, κατῆλθε τὴν παραμονὴνἀπὸ τὰ ὕψη, συστείλας τὰς πτέρυγας ὅπως τὰς κρύπτῃ, θεῖοςἄγγελος. Ἔφερε δῶρα ἀπὸ τὰ ἄνω βασίλεια διὰ νὰ φιλεύσῃτοὺς κατοίκους τῆς πρωτευούσης. Ἦτον ὁ καλὸς ἄγγελος τῆς πόλεως.
Ἐκράτει εἰς τὴν χεῖρα ἓν ἄστρον καὶ ἐπὶ τοῦ στέρνου του ἔπαλλε ζωὴ καὶ δύναμις, καὶ ἀπὸ τὸ στόμα του ἐξήρχετο πνοὴ θείας γαλήνης. Τὰ τρία ταῦτα δῶρα ἤθελε νὰ μεταδώσῃ εἰς ὅλουςὅσοι προθύμως τὰ δέχονται...

Εἰσῆλθεν ἐν πρώτοις εἰς ἓν ἀρχοντικὸν μέγαρον. Εἶδεν ἐκεῖ τὸψεῦδος καὶ τὴν σεμνοτυφίαν, τὴν ἀνίαν καὶ τὸ ἀνωφελὲς τῆς ζωῆς ζωγραφισμένα εἰς τὰ πρόσωπα τοῦ ἀνδρὸς καὶ τῆς γυναικός, καὶ ἤκουσε τὰ δύο τεκνία νὰ ψελλίζωσι λέξεις εἰςἄγνωστον γλῶσσαν. Ὁ Ἄγγελος ἐπῆρε τὰ τρία οὐράνια δῶρά του, καὶ ἔφυγε τρέχων ἐκεῖθεν.
Ἐπῆγεν εἰς τὴν καλύβην πτωχοῦ ἀνθρώπου. Ὁ ἀνὴρ ἔλειπενὅλην τὴν ἑσπέραν εἰς τὴν ταβέρναν. Ἡ γυνὴ ἐπροσπάθει ν᾿ἀποκοιμίσῃ μὲ ὀλίγον ξηρὸν ἄρτον τὰ πέντε τέκνα, βλασφημοῦσα ἅμα τὴν ὥραν ποὺ εἶχεν ὑπανδρευθῆ. Τὰμεσάνυχτα ἐπέστρεψεν ὁ σύζυγός της• αὐτὴ τὸν ὕβρισε νευρικὴμὲ φωνὴν ὀξεῖαν, ἐκεῖνος τὴν ἔδειρε μὲ τὴν ράβδον τὴν ὀζώδη, καὶ μετ᾿ ὀλίγον οἱ δύο ἐπλάγιασαν χωρὶς νὰ κάμουν τὴν προσευχήν των, καὶ ἤρχισαν νὰ ροχαλίζουν μὲ βαρεῖς τόνους.Ἔφυγεν ἐκεῖθεν ὁ Ἄγγελος.
Ἀνέβη εἰς μέγα κτίριον πλουσίως φωτισμένον. Ἦσαν ἐκεῖ πολλὰδωμάτια μὲ τραπέζας, κ᾿ ἐπάνω των ἔκυπτον ἄνθρωποι μετροῦντες ἀδιακόπως χρήματα, παίζοντες μὲ χαρτία. Ὠχροὶκαὶ δυστυχεῖς, ὅλη ἡ ψυχή των ἦτο συγκεντρωμένη εἰς τὴνἀσχολίαν ταύτην. Ὁ Ἄγγελος ἐκάλυψε τὸ πρόσωπον μὲ τὰς πτέρυγάς του διὰ νὰ μὴ βλέπῃ κ᾿ ἔφυγε δρομαῖος.
Εἰς τὸν δρόμον συνήντησε πολλοὺς ἀνθρώπους, ἄλλουςἐξερχομένους ἀπὸ τὰ καπηλεῖα, οἰνοβαρεῖς, καὶ ἄλλους κατερχομένους ἀπὸ τὰ χαρτοπαίγνια, μεθύοντας χειροτέραν μέθην. Τινὰς εἶδε ν᾿ ἀσχημονοῦν, καὶ τινὰς ἤκουσε νὰβλασφημοῦν τὸν Ἁι-Βασίλην ὡς πταίστην. Ὁ Ἄγγελος ἐκάλυψε μὲ τὰς πτέρυγας τὰ ὦτα, διὰ νὰ μὴν ἀκούῃ, καὶ ἀντιπαρῆλθεν.
Ὑπέφωσκεν ἤδη ἡ πρωία τῆς πρωτοχρονιᾶς, καὶ ὁ Ἄγγελος διὰ νὰ παρηγορηθῇ, εἰσῆλθεν εἰς μίαν ἐκκλησίαν.
Ἀμέσως πλησίον τῆς θύρας εἶδεν ἀνθρώπους νὰ μετροῦν νομίσματα, μόνον πὼς δὲν εἶχον παιγνιόχαρτα εἰς τὰς χεῖρας• καὶ εἰς τὸ βάθος, ἀντίκρυσεν ἕνα ἄνθρωπον χρυσοστόλιστον καὶμιτροφοροῦντα ὡς Μῆδον σατράπην τῆς ἐποχῆς τοῦ Δαρείου, ποιοῦντα διαφόρους ἀκκισμοὺς καὶ ἐπιτηδευμένας κινήσεις. Δεξιὰ καὶ ἀριστερὰ ἄλλοι μερικοὶ ἔψαλλον μὲ πεπλασμένας φωνάς: Τὸν Δεσπότην καὶ ἀρχιερέα!
Ὁ Ἄγγελος δὲν εὗρε παρηγορίαν. Ἐπῆρε τὰ πτερόεντα δῶρά του ― τὸ ἄστρον τὸ προωρισμένον νὰ λάμπῃ εἰς τὰς συνειδήσεις, τὴν αὔραν, τὴν ἱκανὴν διὰ νὰ δροσίζῃ τὰς ψυχάς, καὶ τὴν ζωήν, τὴν πλασμένην διὰ νὰ πάλλῃ εἰς τὰς καρδίας,ἐτάνυσε τὰς πτέρυγας, καὶ ἐπανῆλθεν εἰς τὰς οὐρανίας ἁψῖδας.Καλή μας μέρα !!!